A tot el veïnat, sobre els fets d’aquests dies a Sants

A todos los vecinos sobre Can Vies [Comunicado en Castellano en PDF]
A tots els veïnat, sobre Can Vies [Comunicat en català en PDF]

*Properes convocatòries de Can Vies:
Informació: canvies.barrisants.org

[Más abajo en castellano y en gallego]
Acció Llibertària de Sants

A tot el veïnat

Des d’Acció Llibertària de Sants volem expressar la nostra opinió, com a veïns del barri que som, sobre els esdeveniments dels últims dies. L’objectiu d’aquestes línies és contribuir a aclarir alguns dubtes amb les quals ens hem trobat en dialogar amb alguns veïns.

Sobre la negociació del CSA Can Vies.
Ens consta que les negociacions portades pels companys de la plataforma de suport i Can Vies van estar tot moment sota l’amenaça del desallotjament per part de l’Ajuntament. No va ser una negociació, sino un xantatge, i la seva proposta que els col·lectius es traslladessin a un altre espai temporalment perquè ho reformessin, una mentida. L’edifici que van prometre reformar ara aquesta derruït, i Can Vies no és una excepció. L’últim i clar exemple, la meitat de les famílies de la Corrala Utopia de Sevilla encara es troben al carrer, esperant el promès reallotjament. Les negociacions amb l’Estat i el Capital es guanyen amb la força, no empassant-nos les seves mentides.

Sobre l’espai de Can Vies.
Can Vies era un espai comú dels veïns de Sants, i així s’ha demostrat aquests dies. La pèrdua del mateix suposa un atac directe al barri, destinat a trencar el teixit social, i davant això no ens cap una altra possibilitat que no sigui defensar-nos.

Sobre els fets esdevinguts durant la setmana.

Aquests dies de disturbis són resultat de la ràbia i la indignació, no només pel desallotjament de Can Vies, sinó per l’actual situació. Si a això afegim l’ocupació policial del barri i les seves provocacions, no cap un altre resultat a l’equació. Sense desallotjament no haguessin hagut disturbis, sense càrrega policial no haguessin hagut disturbis. Si ens ataquen hem de defensar-nos i Sants aquesta setmana s’ha defensat amb dignitat. La por es comença a veure entre els polítics, que veuen el seu quiosquet perillar, i entre la policia, que veuen com la seva integritat física es posa de debò risc.

Sobre la violència al barri i contra el barri.
Els anarquistes estem en contra de la violència i la nostra proposta és eliminar-la de les nostres vides, per això estem en contra del capitalisme i l’Estat, que són la violència en la seva més pura essència. Però no dubtarem a defensar-nos per tots els mitjans de les agressions sofertes. Molts són els que diuen que perdem la raó amb la violència, però hauríem de preguntar-nos per què es dona la mateixa i quins resultats té. Dos dies de disturbis a Sants han estat suficients perquè l’Ajuntament estigui disposat a negociar el que abans no volia ni parlar. Volem també recordar el que va ocórrer en Gamonal, en el qual l’ajuntament va ignorar totes les protestes i accions pacífiques fins que el foc i les pedres van cridar a les seves portes. El resultat ja ho sabem: les obres es van paralitzar i el barri va guanyar. En aquest moment, els governants tenen molta por al fet que se’ls extralimiti l’assumpte, i per això fan crides a la calma i a asseure’s a negociar amb suposats representants, mentre criden als seus esbirros a apallissar als “violents”. Ens tenen por perquè comencem a deixar de tenir por.

Sobre els intents de dividir al barri entre violents i no violents.
La gran majoria de persones que estem mostrant el rebuig al desallotjament de Can Vies som veïnes del barri de Sants. Gent de diferents edats, que evidentment lluitem de diferents maneres. La violència amb la qual s’empren els mossos, està sent contestada amb la resistència barrial en forma de cassolades, manifestacions i barricades. En cap moment s’ha atacat, i es pot comprovar, botigues de barri. Les excepcions són només això, excepcions, i tenen solució. No ens estranya el llenguatge criminalizador dels mitjans, que tracten de confondre al barri i de posar unes en contra d’unes altres. No obstant això, volem deixar clar que les barricades i les flames tenen una utilitat dissuasòria; no pretenen ser una molèstia per als veïns, perquè nosaltres mateixes som veïnes del barri i estem en la mateixa lluita.

Sobre el que “ens costa” la revolta.
Els mitjans de comunicació intenten portar-nos al seu terreny. Tertulians de tots els colors tracten de fer-nos veure que aquest conflicte ens costa molts diners. Es parla del que estan costant els disturbis i que ho paguem entre totes. La reflexió ha d’anar més enllà i centrar-se en altres assumptes més greus. Parlem del que ens costen els polítics, reis d’altres, el robatori diari dels salaris, els acomiadaments, les pujades del transport, les despeses militars i policials…qui paga això? No creiem que ningú en les conques mineres s’hagi parat a pensar el cost dels talls de carreteres. Tampoc fem comptes del que ens costen uns tristos contenidors.

Sobre el que exigim ara.
Ara no podem més que sumar-nos a les exigències dels companys de Can Vies: la dimissió Xavier Trias i Jordi Martí, regidor de Sants-Montjuïc, el desmantellament del dispositiu policial al barri, la llibertat i absolució de tots els detinguts i aturar tots els desallotjaments dels centres socials, així com desnonaments de qualsevol tipus.

I després de la revolta, què?
El nostre objectiu és destruir el seu sistema i construir les nostres vides de forma lliure. Som conscients que la guerra nocturna als carrers de Sants tindrà la seva fi, però no així la lluita per un món nou. Per això continuarem desobeint: autoorganitzant-nos entre nosaltres en assemblees de barri, en el treball, o allà on estiguem, doncs no entenem una altra forma de canviar les coses que lluitant des de la igualtat; col·lectivitzant i compartint els nostres recursos amb tots; creant xarxes de suport mutu per solucionar els nostres problemes; ocupant cases i nous espais per cobrir les nostres necessitats bàsiques.

De les fumejants ruïnes de Can Vies sorgirà un barri millor, un barri construït entre tots nosaltres sense polítics ni banquers pel mig, amb la solidaritat i el suport mutu com a principis. No volem que la flama s’apagui. Volem que la ràbia es transformi en destrucció de la misèria i l’opressió. Com deia un vell conegut, “no ens fan por les ruïnes, perquè portem un món nou en els cors”.

Sants (Barcelona); Maig de 2014


ACCIÓN LLIBERTARIA DE SANTS A TODO EL VECINDARIO

Desde Acció Llibertària Sants queremos expresar nuestra opinión, como vecinos del barrio que somos, acerca de los acontecimientos de los últimos días. El objetivo de estas líneas es contribuir a aclarar algunas dudas con las que nos hemos encontrado al dialogar con algunos vecinos.

Sobre la negociación de Can Vies.

Nos consta que las negociaciones llevadas por los compañeros de Can Vies estuvieron todo momento bajo la amenaza del desalojo por parte del Ayuntamiento. No fue una negociación, un chantaje, y su propuesta de que los colectivos se trasladasen a otro espacio temporalmente para que lo reformasen, una mentira. El edificio que prometieron reformar ahora esta derruido, y Can Vies no es una excepción. El último y claro ejemplo, la mitad de las familias de la Corrala Utopía de Sevilla todavía estan en la calle, esperando el prometido realojo. Las negociaciones con el Estado y el Capital se ganan con la fuerza, no tragandonos sus mentiras.

Sobre el espacio de Can Vies.

Can Vies era  un espacio común de los vecinos de Sants, y así se ha demostrado éstos días. La pérdida del mismo supone un ataque directo al barrio, destinado a romper el tejido social, y ante ello no nos cabe otra posibilidad que no sea defendernos.

Sobre los hechos acaecidos durante la semana.

Estos días de disturbios son resultado de la rabia y la indignación, no sólo por el desalojo de Can Vies, sino por la actual situación. Si a ello añadimos la ocupación policial del barrio y sus provocaciones, no cabe otro resultado a la ecuación. Sin desalojo no hubieran habido disturbios, sin carga policial no hubieran habido disturbios. Si nos atacan debemos defendernos y Sants esta semana se ha defendido con dignidad. El miedo se empieza a ver entre los políticos, que ven su chiringuito peligrar, y entre la policía, que ven como su integridad física se pone en serio riesgo.

Sobre la violencia en el barrio y contra el barrio.

Los anarquistas estamos en contra de la violencia y nuestra propuesta es eliminarla de nuestras vidas, por ello estamos en contra del capitalismo y el Estado, que son la violencia en su más pura esencia. Pero no dudaremos en defendernos por todos los medios de las agresiones sufridas. Muchos son los que dicen que perdemos la razón con la violencia, pero deberíamos preguntarnos por qué se dá la misma y qué resultados tiene. Dos días de disturbios en Sants han sido suficientes para que el Ayuntamiento esté dispuesto a negociar lo que antes no quería ni hablar. Queremos también recordar lo que ocurrió en Gamonal, en el que el ayuntamiento ignoró todas las protestas y acciones pacíficias hasta que el fuego y las piedras llamaron a sus puertas. El resultado ya lo sabemos: las obras se paralizaron y el barrio ganó. En este momento, los gobernantes tienen mucho miedo a que se les desmadre el asunto, y por eso hacen llamamientos a la calma y a sentarse a negociar con supuestos representantes, mientras llaman a sus esbirros a machacar a los “violentos”. Nos tienen miedo porque empezamos a dejar de tener miedo.

Sobre los intentos de dividir al barrio entre violentos y no violentos.

La gran mayoría de personas que estamos mostrando el rechazo al desalojo Can Víes somos vecinas del barrio de Sants. Gente de diferentes edades, que evidentemente peleamos de distintas maneras. La violencia con la que se emplean los mossos, está siendo contestada con la resistencia barrial en forma de caceroladas, manifestaciones y barricadas. En ningún momento se ha atacado, y se puede comprobar, tiendas de barrio. Las excepciones son sólo eso, excepciones, y tienen solución. No nos extraña el lenguaje criminalizador de los medios, que tratan de confundir al barrio y de poner unas en contra de otras. Sin embargo, queremos dejar claro que las barricadas y las llamas tienen una utilidad disuasoria; no pretenden ser un estorbo para los vecinos, porque nosotras mismas somos vecinas del barrio y estamos en la misma pelea.

Sobre lo que “nos cuesta” la revuelta.

Los medios de comunicación intentan llevarnos a su terreno. Tertulianos de todos los colores tratan de hacernos ver que este conflicto nos cuesta mucho dinero. Se habla de lo que están costando los disturbios y de que lo pagamos entre todas. La reflexión debe ir más allá y centrarse en otros asuntos más graves. Hablemos de lo que nos cuestan los políticos, reyes de demás, el robo diario de los salarios, los despidos, las subidas del transporte, los gastos militares y policiales…¿quién paga esto? No creeemos que nadie en las cuencas mineras se haya parado a pensar el coste de los cortes de carreteras. Tampoco hagamos cuentas de los que nos cuestan unos tristes contenedores.

Sobre lo que exigimos ahora.

Ahora no podemos más que sumarnos a las exigencias de los compañeros de Can Vies: la dimisión Xavier Trias y Jordi Martí, regidor de Sants-Montjuïch, el desmantelamiento del dispositivo policial en el barrio, la libertad y absolución de todos los detenidos y el freno a todos los desalojos de los centros sociales, así como desahucios.

¿Y después de la revuelta, qué?

Nuestro objetivo es destruir su sistema y construir nuestras vidas de forma libre. Somos conscientes que  la guerra nocturna en las calles de Sants tendrá su fin, pero no así la lucha por un mundo nuevo. Por ello continuaremos desobedeciendo: autoorganizadonos entre nosotros en asambleas de barrio, en el trabajo o allá donde estemos, pues no entendemos otra forma de cambiar las cosas que peleando desde la igualdad; colectivizando y compartiendo nuestros recursos con todos; creando redes de apoyo mutuo para solucionar nuestros problemas; ocupando casas y nuevos espacios para cubrir nuestras necesidades básicas.

De las humeantes ruinas de Can Vies surgirá un barrio mejor, un barrio construido entre todos nosotros sin políticos ni banqueros de por medio, con la solidaridad y el apoyo mutuo como principios. No queremos que la llama se apague. Queremos que la rabia se transforme en destrucción de la miseria y la opresión. Como decía un viejo conocido, “no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en los corazones”.

Sants (Barcelona); Mayo de 2014


Comunicado d’Acció Llibertària de Sants: A todo o barrio

Desde Acçom Libertária de Sants queremos expressar nossa opiniom, como moradores que somos do bairro, sobre os acontecimentos dos últimos dias. O objectivo desta nota é para ajudar a esclarecer algumhas questons com as quais temos encontrado ao dialogar com alguns moradores.

Sobre a negociaçom de Can Vies.

Sabemos que as negociaçons conduzidas pelos companheiros de Can Vies estiveram por todo o momento sob a ameaça de despejo por parte da Prefeitura. Nom foi uma negociaçom, mas umha chantagem, e sua proposta de que os colectivos mudassem temporariamente para outro espaço para que o reformassem, umha mentira. O edifício que prometeram reformar agora está destruído e Can Vies nom é umha excepçom. O exemplo mais recente e mais claro: a metade das famílias da Corrala Utopia [ocupaçom] de Sevilha ainda está na rua, esperando o prometido realojo. As negociaçons com o Estado e o Capital som ganhas com a força, nom engolindo suas mentiras.

Sobre o espaço de Can Vies.

Can Vies era um espaço comum dos moradores de Sants e assim foi comprovado nestes dias. A perda dele é um ataque directo ao bairro, com a clara intençom de romper o tecido social e, ante isso, nom temos umha outra possibilidade que nom seja a de nos defender.

Sobre os fatos ocorridos durante a semana.

Estes dias de distúrbios som o resultado da raiva e da indignaçom, nom só pelo despejo de Can Vies, mas pela atual conjuntura. E se ainda acrescentarmos a isso a ocupaçom policial do bairro e suas provocaçons, nom há outro resultado para a equaçom. Sem despejo nom haveria distúrbios, sem repressom policial nom teria havido distúrbios. Se nos atacam devemos nos defender, e esta semana Sants se defendeu com dignidade. O medo começa a ser percebido entre os políticos, que vêm o seu barquinho de praia em perigo, e entre a polícia, que vêm como a sua integridade física é posta em sério risco.

Sobre a violência no bairro e contra o bairro.

Os anarquistas som contra a violência e a nossa proposta é eliminá-la de nossas vidas, por isso estamos contra o capitalismo e o Estado, que som a violência na sua mais pura essência. Mas nom vacilamos em nos defender, por todos os meios, das agressons sofridas e que sofremos. Muitos som os que dizem que perdemos a razom com a violência, mas deveriam perguntar por que tudo isso acontece e que resultados têm. Dois dias de distúrbios em Sants têm sido suficientes para a Prefeitura ficar disposta a negociar o que antes nom queria nem conversar. Também queremos recordar o que aconteceu em Gamonal, em que a Prefeitura ignorou todos os protestos e acçons pacíficas até que o fogo e as pedras chegaram às suas portas. O resultado nós já sabemos: obras foram paralisadas e o bairro ganhou. Neste momento, os governantes têm muito medo que o caos se instale sobre o assunto, entom, apelam à calma e à negociaçom com os supostos representantes, enquanto chamam seus asseclas para esmagar os “violentos”. Estám com medo, porque começamos a perder o medo.

Sobre as tentativas de dividir o bairro entre violentos e nom violentos.

A grande maioria das pessoas que estám mostrando oposiçom ao despejo do Can Vies som moradores do bairro de Sants. Pessoas de diferentes idades que, obviamente, lutam de diferentes maneiras. A violência que é usada pelos Mossos [polícia catalã], está sendo contestada com resistência dos moradores em forma de panelaços, manifestaçons e barricadas. Em nengum momento foi atacada, e podemos comprovar, lojas do bairro. As exceçons som apenas isso, exceçons, e tem soluçons. Nom nos estranha a linguagem criminalizadora da mídia, tentando confundir as pessoas do bairro e colocar umhas contra as outras. No entanto, queremos deixar claro que as barricadas e as chamas têm umha utilidade dissuadora; nom pretende ser um incômodo para os moradores, porque nós mesmos somos os moradores do bairro e estamos na mesma luta.

Sobre o que “nos custa” a revolta.

Os meios de comunicaçom estám tentando nos levar as suas terras. Comentaristas de todos os matizes tentam fazer-nos ver que esse conflicto nos custa muito dinheiro. Eles falam sobre o quanto estám custando os distúrbios e que nós que pagamos tudo no final. A reflexom deve ir mais longe e se concentrar em outros assuntos mais graves. Vamos falar sobre quanto nos custam os políticos, reis e outros parasitas, o roubo diário dos salários, as demissons, os aumentos do transporte, os gastos militares e policiais… Quem paga por tudo isso? Nom acreditamos que ninguém nos “buracos” de mineraçom parou para pensar sobre o custo dos bloqueios de estradas. Tampouco façamos as contas de quanto nos custa alguns tristes contenedores.

Sobre o que exigimos agora
.

Agora nom podemos mais que nos juntar as exigências dos companheiros de Can Vies: a renúncia de Xavier Trias e Jordi Martí, Conselheiro de Sants-Montjuïc, o desmantelamento da presença da polícia no bairro, a liberdade e a absolviçom de todos os presos e freio a todos os despejos de centros sociais.

E depois da revolta, o que fazer?

Nosso objectivo é destruir o sistema e construir nossas vidas de forma livre. Estamos conscientes de que a guerra nocturna nas ruas de Sants terá seu fim, mas nom a luta por um mundo novo. Entom continuaremos desobedecendo: nos auto-organizado em assembleias de bairro, no trabalho ou onde quer que estejamos, porque nom entendemos outra maneira de mudar as coisas senom lutando desde a igualdade; colectivizando e compartilhando nossos recursos com todos; criando redes de apoio mútuo para solucionar nossos problemas; ocupando casas e novos espaços para atender as nossas necessidades básicas.

Das fumegantes ruínas de Can Vies surgirá um bairro melhor, um bairro construído entre todos nós, sem políticos ou banqueiros envolvidos, com a solidariedade e o apoio mútuo como princípios. Nom queremos que a chama se apague. Queremos que a raiva se transforme em destruiçom da miséria e da opressom. Como dizia um velho conhecido: “nom nos dam medo as ruínas, porque levamos um mundo novo nos coraçons”.

Acció Llibertària de Sants

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s